1 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Food System: the Challenge to Changing the Global Environment” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านกระบวนการและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการจัดการระบบอาหารในมิติและบริบทต่างๆ ทั้งทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบอาหารเพื่อรับมือกับวิกฤติความหิวโหยของมนุษย์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม