เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน  34 คนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมรูปแบบภาคสนาม ณ อุทยานแห่งชาติและชุมชนพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติดอยจง จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "นิเวศบริการ (Ecosystem Service) และการจัดการป่าชุมชนและนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "MU Rangers ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ หัวข้อ เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างทักษะเพื่ออนาคตแบบ New Normal" จัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ อำเภอสบปราบ และ อำเภอแม่ทะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสร้างทักษะในการทำงานด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)