15 กันยายน 2564 เวลา 13.15 น. ศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม การบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “เทคนิคการเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับโครงการวิจัย” โดยมี คุณจิราพัชร จำปาสิงห์ หน่วยบริหารทุนวิจัย งานบริหารการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Office of Academic Services in Environment and Science: OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล