3 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Integrated Natural Resources Management for Sustainable Tourism and Marketing Strategies” จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ระหว่างวันที่ 3-16 ตุลาคม 2564 พร้อมด้วย ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบูรณาการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับกลยุทธ์การตลาด เพื่อการนำองค์ความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้เข้ากับการจัดการธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) และมี อ.ดร.รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม