15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 – 10.15 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมหารือร่วมกับผู้บริหารของคณะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกัน โดยการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx