นายสากล ฐินะกุล นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุม ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม  Zoom

17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. รศ. ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร  คชการ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ คุณจริยา ปัญญา  ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดเรียนการสอนของคณะในรูปแบบออนไลน์ ระบบการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษารวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนั้น ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ และคุณสากล ฐินะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยให้ข้อคิดเพื่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในรูปแบบออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงแนะนำเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ อาทิ บริการ Google Classroom และ MU Welcome Package

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ ในฐานะหัวหน้าโครงการได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1-29 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีครูและ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ทีม (30 คน) เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะมีอาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มละ 1 ท่านให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ

30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 14.20 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิน MU AUN-QA Assessment Version 1.0 โดยคณะกรรมการฯ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ และ รศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นคณะกรรมการ โดยหลักสูตรของคณะที่เข้ารับการตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.50 น. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกายภาพ เป็นผู้แทน คณบดีกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างง่ายด้วยตนเอง” โดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ งานสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของคณะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเทคนิคการตัดต่อเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน อาทิ การผลิตสื่อเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนและในรูปแบบออนไลน์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และคลิปวีดีโอให้ความรู้

21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (UC Visit 2) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้นำเสนอผลการพัฒนาการดำเนินงานของคณะจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ การปรับปรุงวิสัยทัศน์ การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะในด้านต่างๆ พร้อมนำเสนอข้อมูลอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานตามเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการประชุมจัดขึ้นผ่านระบบ Cisco Webex

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรงกับวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับฤดูฝน และ"เทศกาลปลูกข้าวนาปี" ของชาวนาไทย ซึ่งเปรียบเสมือน "กระดูกสันหลังของชาติ" ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าว คือ"จุดกำเนิดแห่งชีวิต" และเป็นทรัพยากรซึ่งเป็น "แหล่งอาหารสำคัญ" ของมวลมนุษยชาติ ที่พึงอนุรักษ์เพื่อการสืบต่อสู่รุ่นลูกหลานอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรแนวใหม่ ได้อธิบายถึงลักษณะการปลูกข้าวของ ชาวนาไทยว่า โดยทั่วไปมีอยู่ 2 แบบ แบบแรก คือ "การปลูกข้าวนาปี" ซึ่งได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย และเป็นที่ชื่นชอบของทั่วโลก โดยมีการออกดอกตรงตามฤดูกาล เนื่องจากต้องการช่วงแสงจำเพาะเพื่อการออกดอก รวมถึงข้าวพันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และอีกแบบคือ "การปลูกข้าวนาปรัง" ที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่แน่นอน สามารถให้ผลผลิตตามอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ได้กล่าวถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวว่า เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง "ความมั่นคงทางอาหาร" ให้กับชุมชนซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมี "ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ" ต่อไปอีกด้วย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 1 เมล็ด เมื่อนำไปปลูกจะได้ต้นข้าว 1 กอ ที่แตกออกมาเป็น 20 ลำต้นโดยประมาณ ซึ่งแต่ละลำต้นจะออกรวงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวอีกขั้นต่ำ 100 - 150 เมล็ด รวมข้าวทั้ง 20 ลำต้น จะได้เมล็ดพันธุ์ใหม่ถึง 2,000 - 3,000 เมล็ด

นอกจากนี้ หากเราใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในการปลูก จะใช้เพียง 10 - 12 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ แต่หากนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยวจากการปลูกครั้งที่ผ่านมา มาใช้โดยไม่ได้มีการคัดสรร อาจจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า หรือประมาณ 25 - 30 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามหลักการของ "เกษตรอัจฉริยะ" หรือ "Smart Farming" โดยฝากความหวังไว้กับ "เกษตรกรรุ่นใหม่ในชุมชน" หรือ "Young Smart Farmer" ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล่าว่า ที่ผ่านมาตนได้นำทีมวิจัยลงพื้นที่ 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ พิจิตร ยโสธร และพัทลุง เพื่อดำเนินโครงการวิจัย "การจัดการความรู้เพื่อการบริหารจัดการพันธุ์ข้าวและกระบวนการจัดการเครือข่ายของ Young Smart Farmer เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม" ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ SDGs Goal ข้อที่ 12 ที่ว่าด้วยการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production) ซึ่งเป็นงานวิจัยเด่นที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำหน้าที่มอบองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถบริหารจัดการและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป

ทีมวิจัยได้จัดทำคู่มือเพื่อการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่พร้อมด้วยองค์ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ โดยได้รวบรวมพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในแต่ละพื้นที่ ลักษณะการเจริญเติบโต ขั้นตอนการดูแล ซึ่งสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นั้นๆ ฯลฯ โดยหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถนำเอาองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มเพื่อนเกษตรกรเพื่อร่วมแบ่งปันทรัพยากร คือ การลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในเรื่องCarbon Footprint หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และWater Footprint หรือ ตัวชี้วัดปริมาณการใช้น้ำ นอกเหนือจากผลผลิตที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ

"ข้าว 1 เมล็ดที่ผลิตได้ จะต้องช่วยให้เพื่อนชาวนามีผลผลิตที่ดี มีรายได้ที่ดี และมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยความสมดุลกันระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน จึงจะเป็นการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพลกล่าวทิ้งท้าย

ฐิติรัตน์ เดชพรหม มหาวิทยาลัยมหิดล

2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการดำเนินการจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมี คุณอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเสวนา และ H.E. Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงนโยบายและบทบาทของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ของประเทศไทย


เวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมฯ นี้จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง และสหภาพยุโรป ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดให้ผู้สนใจรับชมทาง Facebook Live ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.facebook.com/en.mahidol ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรชั้นนำจากองค์กรต่างๆ จากภาคประชาสังคมร่วมอภิปรายและเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ บทบาทของศาลปกครองกับความใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินชีวิตของประชาชน เป็นต้น ท่านสามารถรับชมถ่ายทอดสดการเสวนา หรือรับชมแบบย้อนหลังได้ที่https://www.facebook.com/en.mahidol และดาวน์โหลดเอกสารในงาน หลังจากจบงานเสวนาได้ที่ https://en.mahidol.ac.th/th/eccr

22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีเข้าประชุมร่วมกับบุคลากรงานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้ตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (4410) และห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (4510) โดยมี ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร และ ดร.กมลพร มาแสวง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะผู้ตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation: ระยะที่ 1 นี้จัดขึ้นโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับ Nagasaki University และ University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ "Mahidol University-Nagasaki University-University of Shizuoka Joint Virtual Seminar for Graduate Student on Global Development with Environmental Sustainability" โดยมี Prof. Dr. Kodo UMAKOSHI, Head of Asian Environmental Resilience Research Center (AERRC) of Nagasaki University และ Prof. Dr. Tohru Kobayashi, Chairperson of the Graduate Program in Environmental Health Sciences of University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Cisco Webex เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Graduate School of Fisheries and Environmental Sciences, Nagasaki University และ Graduate Program in Environmental Health Sciences, University of Shizuoka จำนวน 18 คน ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการวิจัยแบบสหวิทยาการเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม