10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. - 15.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย Prof. Dr. David John Ruffolo ศาสตราจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดท่าทีและจัดทำกรอบการหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยในระดับกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความร่วมมือด้านการสำรวจทรัพยากรโลก ด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและการสำรวจอวกาศ

ในเบื้องต้นที่ประชุมได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดตั้งคณะทำงาน (working group) ของหน่วยงานในประเทศไทยเพื่อครอบคลุมภารกิจด้านอวกาศในประเด็นต่างๆ อาทิ Space Application and Operation, Space Science, Research and Development และ Space Education, Capacity Building โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว นายอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center: EEC) และ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือ “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 – 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับ Indian Institute of Technology Bombay ประเทศอินเดีย จัดการประชุม "Climate Modeling for Designing Adaptation" ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของทั้งสองสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Amit Agrawal, Dean International Relations, Indian Institute of Technology Bombay เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม


สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการจากคณะได้แก่ รศ.ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ และ อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของประเทศไทยและประเทศอินเดีย ร่วมกับบุคลากรสายวิชาการจาก Indian Institute of Technology Bombay ประเทศอินเดีย นำโดย Prof. Subimal Ghosh Prof. Subhankar Karmakar และ Prof. Pennan Chinnasamy


การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบ Cisco Webex จากการประสานงานหลักโดยกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.20 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณบดีกล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556 และ 2559 ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายด้านการวิจัย (Research Talk) ในหัวข้อ "สิ่งที่ควรรู้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และแนวคิดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่" ซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับบริบทและกระบวนการดำเนินงานวิจัยในประเทศไทย รายละเอียดกติกาของแหล่งทุนประเภทต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทาง รูปแบบและแนวคิดจัดการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบใหม่ โดยมีบุคลากรสายวิชาการจากทั้งภายในและภายนอกส่วนงานเข้าร่วมรับฟังการบรรยายซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Cisco Webex และ Facebook Live จำนวน 90 คน

กิจกรรมการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยงานบริหารการวิจัย ร่วมกับสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Office of Academic Services in Environment and Science: OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ https://fb.me/e/1dwu8G6Gp

19 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย และเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology: ES) พร้อมด้วยบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังการรายงานผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment Version 3.0) จาก อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้นำการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ผู้ตรวจประเมิน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรระดับอาเซียน (AUN-QA Assessment at Programme Level version 4.0) ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัทเฟซแลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้ามอบผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือ Facelabs Wash Away Hand Gel ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 1,100 หลอด และ C21 Wash Away Alhohol Hand Gel ขนาด 3,800 มิลลิลิตร จำนวน 12 แกลลอน ให้กับคณะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะสามารถรับเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือติดต่อ คุณภัทรพล แก้วสถิตย์ นักวิชาการศึกษา โทร. 0-2441-5000 ต่อ 2130 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8 เมษายน 2564 เวลา 08.40 น. ผู้บริหารคณะคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology: ES) และบุคลากรคณะ ให้การต้อนรับ อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ผู้นำการตรวจประเมิน และ ผศ.ดร.ธรรมธัช โอวศิริกุล ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย (MU AUN-QA Assessment Version 3.0) โดยภายในงาน รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และ อ.ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย ประธานหลักสูตรนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ


พิธีต้อนรับจัดขึ้น ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex

18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือจีสด้า (GISTDA) และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตกทั้ง 7 แห่ง จาก 7 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ และวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ซึ่งเน้นสาระสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานของ สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคฯ ทั้ง 7 แห่ง ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญของศูนย์ภูมิภาคฯ แต่ละแห่ง ร่วมกับ สทอภ. 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Space and Geoinformatics Technologies for Clean Environment for Better Life: เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี”
โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Mahidol University: Green and Sustainability Campus” โดยเนื้อหาหลักกล่าวถึงการที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตระหนักถึงปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่กลายเป็นปัญหาคุกคามสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน ดังนั้นในปี 2563 เป็นต้นมา จึงมีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable university) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติปี 2030 โดยการกำหนดนโยบาย “Mahidol sustainability action” ปี พ.ศ.2563-2561 ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) รากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน 2) การใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืน และ 3) ชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การปะชุมฯ และการบรรยายพิเศษจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. อ. ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ เป็นผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเป็นผู้แทนรับมอบองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณและชุดเหรียญพระฯ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับคุณสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ณ ห้องประชุม 1215 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล