วันที่ 24 ม.ค. เวลา 13.00 น. คณะฯ ได้จัดกิจกรรม Meet the Dean ผู้บริหารพบประชาคมชาวคณะสิ่งแวดล้อมฯ โดย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ได้นำเสนอนโยบายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2560 และแผนการพัฒนาในอนาคต ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์

วันที่ 17 มค 61 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชัย และ อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ประจำคณะ ร่วมต้อนรับ Professor Shen Yu, นักวิทยาศาสตร์อาวุโสและผู้อำนวยการบริหาร Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences ประเทศจีน โดยการประสานงานหลักจาก ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าพูดคุยความร่วมมือในการร่วมจัดทำโครงร่างงานวิจัยในหัวข้อ “Environment Based Economics Planning at a Watershed Scale” รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๖๑ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี

27 ธ.ค. เวลา 10.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตร EV และ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ที่ปรึกษาคณบดี ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Shimpei Iwasaki รองศาสตราจารย์ประจำ Department of Environmental Science, International College of Arts and Sciences, Fukuoka Women's University จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมหารือในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุมประวัติศาสตร์ รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์

28 ธ.ค. เวลา 10.00 น. รศ. ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) และทีมงาน ได้หารือร่วมกัน ในงานวิจัย เรื่องการทำความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุม 4 (1203) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการลงนามใน Agreement on Cooperation และ Student Exchange Agreement ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มอบของที่ระลึกให้แก่ Dr. Ghaffar Ali PhD Visiting Professor จาก Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences: CAS ประเทศจีน ในโอกาสบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Bangkok: Greenhouse Gases Emission Assessment from the Change of Land Use” ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

On 19 December 2017, 09.30 am, Assoc. Prof. Dr. Nathsuda Pumijumnong, Director of Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program), presented a souvenir to Dr. Ghaffar Ali, PhD Visiting Professor from Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences: CAS, China on the occasion of his special lecture on the topic “Bangkok: Greenhouse Gases Emission Assessment from the Change of Land Use”, held at Nart Tuntawiroon Meeting Room (1103), Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10.15 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (PA Visit) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการวิจัยและพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้านการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรมณฑลกวางตุ้ง Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Ai Shaoying (Deputy Director) the Agriculture Section Royal Thai Consulate-General Guangzhou นำโดย นางปทุมวดี อิ่มทั่ว กงสุล (ฝ่ายการเกษตร) และนางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ (ที่ปรึกษาแผนงานและต่างประเทศ) พร้อมด้วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยภายในงานได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะศึกษาดูงานกับผู้บริหารและคณาจารย์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ของคณะ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ซึ่งหลังจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นผู้นำชม

On 30 November 2017, Associate Professor Sayam Aroonsrimorakot, Deputy Dean for International Relations and International Standards, together with lectures of the Faculty of Environment and Resource Studies, welcomed a study visit from the Low Carbon Research and Development group consisting of executives and officers from the Institute of Agricultural Resources and Environment, Guangdong Academy of Agricultural Sciences (GDAAS), China, led by Professor Ai Shaoying (Deputy Director), the Agriculture Section, Royal Thai Consulate-General Guangzhou, led by Ms. Pathumwadee Imtour (Consul, Agricultural) and Ms. Saowanit Pongprapai (Planning and International Affairs Consultant), along with a research and staff members from Highland Research and Development Institute (Public Organization). This meeting, in which the members of the visiting group had a discussion and exchange of opinions with the executive and the lectures on the faculty’s administrations of international standards and foreign affairs, was held at Professor Emeritus Pongpit Piyapong Conference Room, Budhanatala Building, after which the group was also taken on a tour of Mahidol University, Salaya Campus, honorably participated by Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean of the Faculty as the tour guide.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

28 November 2017 Associate Professor Dr. Rattanawat Chaiyarat, Deputy Dean for Academic Affairs and Student Affairs, presided over the closing ceremony and presented the certificates to the participants in the International Training Course on “Waste Management and Wastewater Treatment for Sustainability” at Professor Emeritus Pongpit Piyapong Conference Room, 2nd floor, Budhanatala Environmental Building, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ ทำการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “World Scientists’ Warning to Humanity (ถึงเวลาที่มนุษยชาติต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อช่วยกันดูแลรักษาโลกใบนี้)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวันปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์