วันที่ 18 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Hankuk University of Foreign Studies ประเทศเกาหลี ได้แก่ Mr. Kim Jongseuk, Dean Office of Business Support, Mr. Son Ho Seop, Head of office of Business Support Team และ Mr. Park Sung Geun, Head of office of Center for Korean Language and Culture และปรึกษาหารือเบื้องต้นถึงความเป็นได้ในการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ที่คณะฯ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

On 18 October 2017, Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean, together with the faculty’s executives and lectures, welcomed a visit of executive delegates, consisting of Mr. Kim Jongseuk, Dean Office of Business Support, Mr. Son Ho Seop, Head of office of Business Support Team and Mr. Park Sung Geun, Head of office of Center for Korean Language and Culture, and discussed the preliminary details concerning the possibility of establishing a regional center for Korean Language and Culture at the faculty as well as collaborating on other academic activities related to Environment and Resource Studies at Meeting Room 1203, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมและร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายความอาลัย ณ ศูนย์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ (ศูนย์ฯภาคเหนือ) จ.ลำปาง

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร ๘๙ รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันนี้ 6 ต.ค. เวลา 13.00 น. อ.ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหารจาก บ.บ้านปู จำกัด มหาชน พร้อมทั้งกล่าวเปิดค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 12 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Strategic Planning for River Basin Organizations" โดย Mr. Jan T. L. Yap ที่ปรึกษาคณะบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และChairman of the Steering Committee, AguaJaring, the Asian Network on Sustainable Water Management ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

On 3 October 2017, 09.00 am, Assoc. Prof. Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean, presided over a special lecture on the topic " Strategic Planning for River Basin Organizations" given by Mr. Jan T. L. Yap, Advisor to the Dean of Faculty of Environment and Resource Studies and Chairman of the Steering Committee, AguaJaring, the Asian Network on Sustainable Water Management, at Nart Tuntawiroon Meeting Room (1103), Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University.

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 21 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงานแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์ อาจารย์ประจำคณะะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการศึกษา การพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์ และแผนบริหารจัดการเมืองคาร์บอนต่ำจังหวัดลำปาง ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนกับความเชื่อมโยงสภาพภูมิ-สังคม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง ทำหน้าที่ประธานในพิธี และมีตัวแทนจาก 14 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม อาทิ นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ตัวแทนผู้บริหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง ตัวแทนผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งตัวแทนชุมชนและเครือข่ายภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 214 คน

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และผู้ปกครองของนักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล อาคาร 4