วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. คณบดี ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายสากล (Anti-International Terrorism) โดย รศ.พ.ต.อ.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ ห้องศาสตรเมธีพงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 06.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน "มหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

24 September 2017, at 6.30 am, Associate Professor Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean, together with lecturers, staff and students, attended the wreath laying ceremony to pay homage to the statue of Prince Mahidol of Songkla on the occasion of Mahidol Day at Prince Mahidol Memorial statue square, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok.

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน "มหิดล" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

24 September 2017, at 8.30 am, Associate Professor Sayam Aroonsrimorakot, Deputy Dean for International Relations and International Standards, along with staff and students, attended the wreath laying ceremony to pay homage to the statue of Prince Mahidol of Songkla on the occasion of Mahidol Day at Faculty of Public Health, Bangkok.

วันที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และอาจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน "มหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

24 September 2017, at 7.30 am, Associate Professor Dr. Rattanawat Chaiyarat, Deputy Dean for Academic Affairs and Student Affairs and Dr. Sureewan Sittijunda, together with staff and students, attended, attended the wreath laying ceremony to pay homage to the statue of Prince Mahidol of Songkla on the occasion of Mahidol Day at Mahidol Learning Center, Mahidol University, Salaya.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 23 ปี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17-18 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมงานพิธีเปิดภาคการศึกษา 2017-2018 ของ An Giang University ประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมทางวิชาการที่จะจัดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Agreement) ระหว่าง An Giang University กับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา เข้าร่วม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วทั้งคณะ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้าอาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (อาคาร 3) บริเวณองค์พระพุทธรัตนมงคลนาถ และบริเวณอาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ (อาคาร 1)

วันนี้ เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลงเมล็ดเพาะกล้าดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณสวนมุมสวย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ ในการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560" ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์