วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พร้อมด้วยผู้ร่วมงานจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุและสามเณร จำนวน ๔๖ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานชั้น G อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

วันที่ 6 สิงหาคม 2560 รองศาสตรจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมวันแตกหน่อ ปีการศึกษา 2560 จัดโดยสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรกุล สุจริตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3301 อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี บริเวณโถงกลางชั้น 2 อาคารเดิมฝั่งทิศใต้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลรางวัล "แม่ดี-บุคลากรเด่น" "แม่สู้ชีวิต" "แม่ 100 ปี" และ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อเชิดชูเกียรติในงาน "มหิดล-วันแม่" ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 66 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและที่ปรึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea International Cooperation Agency - KOICA) นำโดย Miss Jeong-eun Song, Manager, Training Program Department, KOICA/HQs พร้อมหารือรายละเอียดเบื้องต้นในการจัดฝึกอบรมในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยและด้านการบริหารจัดการน้ำในสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์และบรูไนฯ) และติมอร์-เลสเต เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2560-2562) ภายใต้ Action Plan ระหว่าง KOICA กับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency-TICA) ณ ห้องประชุม 1203 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 09.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " Assessment of Climate Change Impacts under Representative Concentration Pathways" โดย Professor Dr. Mohammed Sharif จาก Department of Civil Engineering, Jamia Millia Islamia Central University ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) ก่อนทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่สีเขียวคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Zhejiang University Michigan State University และ Nanjing Agricultural University จัดการประชุม Asia WEF Nexus Workshop ระหว่าง 11-16 กรกฎาคม 2017 ณ จังหวัดนครพนม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ที่ปรึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดประชุมดังกล่าว

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีและประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร