คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ในโอกาสที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในงานวันครบรอบ ๔๙ ปี วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ชื่อสิ่งประดิษฐ์/ผลงาน: ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบใบพัด
ประเภททรัพย์สินทางปัญญา: อนุสิทธิบัตร
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร: ๑๒๐๕๘
ชื่อผู้ประดิษฐ์: ดร.นรินทร์ บุญตานนท์