คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี และทีมงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal ที่ได้รับรางวัล บรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 และแสดงความยินดี ในโอกาสที่วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูลสากล Scopus ในการประชุม “เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย”ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ