คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ศันสนีย์ ชูแวว ที่ปรึกษาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในฐานะวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย Dr. Nguyen Huu Tri ศิษย์เก่าหลักสูตร PhD และ น.ส.กนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาหลักสูตร ET ในโอกาสเข้าร่วมโครงการ 2018 YSEALI Regional Workshop: Protecting the Mekong Delta Environment ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 ณ เมืองแคนโท ประเทศเวียดนาม