เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 นางสาวณัฐสุดา หินสูงเนิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๑ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร