ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.หะริน สัจเดย์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงาน ยุทธศาสตร์เรื่องระบบและกลไกในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม