คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกตในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานและเลขานุการ ยุทธศาสตร์เรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม