คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- คุณลำไพ  โพธิ์เข็ม

- คุณออมจิต  เขตเผชิญไชย

- คุณณัฐสุดา  หินสูงเนิน

- รศ.ดร.นาฏสุดา  ภูมิจำนงค์

- รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์

- อาจารย์ชัยพร  ศิริพรไพบูลย์

- อาจารย์ ดร.ปริญญา  พุทธาภิบาล

- คุณอนุกูล  สอนเอก

- คุณณริศ  ศรศรีวิวัฒน์

- คุณศุภฤกษ์  กลั่นประเสริฐ