คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ในโอกาสที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดแนวคิดและแผนการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงแนวคิดการใช้ระบบประมวลผลอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ภายใต้หัวข้อ “For Better Living” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (The Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) or GISTDA)