คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวแพรพลอย ก้องสุรกานต์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลภาคบรรยายดีเด่น (Oral Presentation) จากการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี