ขอแสดงความยินดีแด่บุคลากรคณะฯ ดังรายนามต่อไปนี้ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 

- คุณจินตนา ประสพถิ่น

- คุณมนัส ทองหล่อง

- คุณสุรีย์รัตน์ ทองประภา

- คุณปัญญา สุวรรณพันธ์

- คุณสุดา ขำดำรงเกียรติ

- ผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา

- ศ.ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์