วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ ประธานโครงการจัดตั้งหน่วยบริการช่วยเหลือและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Ennovation Village) และคณะ ได้นำผลงาน "นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม" ไปร่วมทำการจัดแสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานโดยศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ Event Hall 102104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการที่ส่งเข้าร่วมแสดงในงานได้รับรางวัลมาทั้งสิ้น 3 รางวัลได้แก่ 

  • นายพีรพงศ์ สมภพโภคาเศรษฐ์ นายเรวัตร ยิ้มวิไล นางสาวณัฐสุดา คำปา อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เหรียญทองแดง จากผลงาน เครื่องตรวจสอบเพื่อคัดแยกไข่ที่มีเชื้ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ 
  • นายศรายุธ สวนหลวง นางสาววิรยา ปานพรม นางสาวศรัณยา เพ็งอุดม อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เหรียญเงิน จากผลงาน บรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บข้าวสารให้คงคุณค่าทางโภชนาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวเบญจมาศ บุญรอด นางสาวประไพพรรณ จันทรสุขสันต์ นางสาวปาริฉัตร เลาเลิศ อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ เหรียญเงิน จากผลงาน ระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงโดยการประยุกต์แผง PV Cell ในสภาวะแสงน้อย