คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 2 (4510) และห้องปฏิบัติการ advance (4419)

รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "รณรงค์ชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมปลอดภัยของมหาวิทยาลัย (Safety WE CARE) พร้อมตั้งเป้าหมายไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Zero Accident Campaign) รวมถึงมอบโล่ห์รางวัลให้แก่ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยที่ดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งการมอบโล่รางวัลจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ บริเวณโถงต้อนรับ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา