คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และทีมนักศึกษา ในโอกาสคว้า 2 เหรียญทอง จากการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Seoul International Invention Fair ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดผลงานทีได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

  1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Hybrid Inverter-Direct Drive Evaporator for Smart Farming)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล
  2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์: การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (Waste to Worth: Electric generation from wind stack coupling with CO2 caption)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นายเรวัต ยิ้มวิไล และ นางสาวณัฐสุดา คำปา