คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นางสาวกนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย