ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Program) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วมกับ Dr. Ching-I Peng และ Mr. Che-Wei Lin แห่ง Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ค้นพบ "ดาดดารารัศมี" พืชชนิดใหม่ของโลก พร้อมเตรียมวางแผนอนุรักษ์ เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้