เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ เข้ารับรางวัล “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” พร้อมกับร่วมนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาหัวข้อ "EEC and Sustainable Development" จัดโดย Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ (JSPS Bangkok office) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

On 8 Feb 18 Lect. Dr. Noppol Arunrat was granted the “JSPS-NRCT RONPAKU Medal Award” and made a thesis research presentation in the seminar on the topic "EEC and Sustainable Development", organized by Japan Society for the Promotion of Science Alumni Association of Thailand (JAAT), Japan Society for the Promotion of Science, Bangkok office (JSPS) and National Research Council of Thailand (NRCT) at Arnoma Hotel