คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (International Program) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วมกับ Dr. Ching-I Peng และ Mr. Che-Wei Lin แห่ง Academia Sinica ประเทศไต้หวัน ค้นพบ "ดาดดารารัศมี" พืชชนิดใหม่ของโลก พร้อมเตรียมวางแผนอนุรักษ์ เนื่องจากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่นางสาวกนกรัตน์ บัวเร็ว นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET Student Week 2017 หัวข้อ Sustainable Development: A Multidisciplinary Approach ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และทีมนักศึกษา ในโอกาสคว้า 2 เหรียญทอง จากการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Seoul International Invention Fair ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดผลงานทีได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

 1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Hybrid Inverter-Direct Drive Evaporator for Smart Farming)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล
 2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์: การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (Waste to Worth: Electric generation from wind stack coupling with CO2 caption)” โดยมีผู้ร่วมวิจัย/ ผู้ร่วมประดิษฐ์ ได้แก่ นายเรวัต ยิ้มวิไล และ นางสาวณัฐสุดา คำปา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะทำงานยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี บุคคลดีเด่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ 

 • นางสาวนิรมล มุ่นพลาย
 • นางสาวราตรี ธรรมคำ
 • นางสาวกนกกาญจน์ ชำนาญ
 • นางสาวฐิติพร แช่มลือนาม

คณะสิ่งแวดล้อมได้คัดเลือก บุคคลดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2560 มีรายนามดังนี้

 • รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
 • อาจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
 • นางสาววิขชุลดา สีจันทา (มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ)
 • นายอุกฤษ เรืองชู (มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม)
 • นายมนัส ทองหล่อง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ. ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน