ผศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากการนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง "Urban Product Analysis and Management of Bangkok Metropolis" ภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการ " Disruptive Technology and Innovation in Transportation, Energy, and Commerce" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ "The 8th Industrial Automation and Electronic Engineering Conference, Bangkok Thailand

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เข้ารับรางวัลการประกวดในโครงการ MU Energy Awards 2017 โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ในโอกาสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 เป็นต้นไป

 แสดงความยินดี ให้กับ รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล ในโครงการ GeoS4S project ของ University of Salzburg Interfaculty Department for Geoinformatics-Z_GIS

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนางสาวณัฎฐวี ตาสกุล ได้รับรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับภาคการเกษตร และนอกจากนี้ ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และนายพีระวิทย์ สิงห์โต ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : ระบบแก๊สซิไฟเออร์ขนาดเล็กเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลสำหรับพื้นที่ขาดแคลนไฟฟ้า จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2559 โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 159/2559 และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก Green and Clean Hospital โดยคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 19/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก วงศ์ส้มกุ้ง Begoniaceae จากป่าเขาหินปูน ในประเทศไทยและพม่าตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี โดยพืชดังกล่าวมีสถานภาพเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม ตามสถานภาพของ IUCN บทความที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการ Blumea Journal ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Edinburgh Journal of Botany ประเทศสกอตแลนด์

ขอแสดงความยินดีกับ “นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขารางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทำงานอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” และได้ร่วมทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมเป็นจิตอาสาปกป้องแม่ปลาในฤดูวางไข่ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีหรือเรียกว่า “เครือข่ายงานปกป้องปลาฤดูมีไข่” จนได้รับรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

นายเทพวิชญ์ การธนไพบูลย์ เป็นนักศึกษา 1 ใน 6 ผู้ได้รับตำแหน่ง MU-IR Ambassadors 2015 โดยรับหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และรับหน้าที่เป็น MU Guide (ยุวมัคคุเทศก์) ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาทิเช่น นำอาคันตุกะเข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก หอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล และนิทรรศการ "วันมหิดล", นำ Miss Melissa Ramadhani Azis จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ตำแหน่ง Drafter Financial Statement of Faculty of Industrial Technology เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวิและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ศรัณยา สุจริตกุลเข้ารับรางวัลคนไทยตัวอย่างจากโครงการกิจกรรมณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2559 จัดโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)