Academic service บริการวิชาการ

Home Academic service บริการวิชาการ |  Training   | International Training Conference

 

โครงการบริการวิชาการ (รับทำวิจัย)

EIA (รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA คือ การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment)   หรือ EHIA คือ โครงการหรือกิจการใดที่อาจก่อผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดแนวทางเลือก หาแนวทางมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินโครงการผู้ขออนุญาตดำเนินการต่อไป
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มากกว่า 30 ปี  โดยได้รับการอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดดล  โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มีผู้ชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ประจำ ซึ่งมีคุณวุฒิโดยตรงด้านสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา    โดยสามารถดำเนินการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ครอบคลุมทุกประเภทโครงการ ทั้งการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  ได้รับความไว้วางไว้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้คำปรึกษา จัดสรรผู้เชี่ยวชาญ และบริการวิชาการเพื่อดำเนินโครงการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาวิธีการประเมินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
1. การประเมินผลเพื่อกำหนดทางเลือกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มองปัญหาได้กว้างรอบด้านมากขึ้น 
2. ช่วยระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์ประเด็นปัญหาได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
3. เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจพัฒนาโครงการทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 1222,1234


การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 

ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน อันเป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่องทั้งการใช้พลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง การตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่น ๆ ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน  ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นวิธีการประเภทหนึ่งในการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ซึ่ง  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้ทวนสอบประเภทนิติบุคคล มีผู้ทวนสอบที่มีความร้ความสามารถ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในหลายองค์กร

ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 
ภาคธุรกิจ
สามารถประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร สามารถจำแนกสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง สร้างภาพลักษ์ที่ดีขององค์กร และสามารถนำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้ประกอบการจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาครัฐ
ใช้ในการขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ 1329  Website : https://en.mahidol.ac.th/EI/


ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Green Office / ISO)

ระบบมาตรฐานการจัดการ (Management System Standard)

คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้สามารถในการฝึกอบรม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนำไปประยุกต์ใช้ การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยงด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานสู่การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวต่อไป

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้สามารถในการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น แนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย Green House Gases (GHG) นำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การตรวจประเมินให้การรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้สามารถให้ความรู้ คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ผ่านศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีศักยภาพที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ให้แก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การตรวจประเมินให้การรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

เป็นการประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานสีเขียวร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน รองรับการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อันจะทำให้เกิดลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิประโยชน์สำหรับสำนักงานที่ผ่านการตรวจประเมินให้การรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว 1. โล่แสดงระดับมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อายุการรับรองเป็น เวลา 3 ปี 2. สำนักงานสามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 3. มีภาพลักษณ์ที่ดีในการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยกระดับสำนักงานให้ได้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัย ตรวจประเมิน และให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02-441 5000 ต่อ 2304

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


แบบเอกสารต่างๆ

ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องการให้บริการรับทำวิจัย

1. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561

2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมห้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561

3. คำสั่งเรื่องการมอบอำนาจการดำเนินการให้บริการรับทำวิจัย ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

4. ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พ.ศ. 2564

5. แนวปฎิบัติการดำเนินงานบริการวิชาการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องการให้บริการรับทำวิจัย
ประเภทที่ 1 การให้บริการรับทำวิจัยตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการให้บริการรับทำวิจัย (CR04-1)

7.ขออนุมัติและมอบอำนาจดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ

8. ขออนุมัติดำเนินโครงการและมอบอำนาจลงนามในสัญญา

9. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

10. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การให้บริการรับทำวิจัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทที่ 2 การให้บริการรับทำวิจัยแก่ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

11. อนุมัติงบประมาณ

12.ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การให้บริการรับทำวิจัยแก่ส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประเภทที่ 3 การให้บริการรับทำวิจัยแก่หน่วยงานภายนอก

13. หนังสือขออนุมัติ

14. รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายของโครงการให้บริการรับทำวิจัยของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (CR04-2)