ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ตู้ปลอดเชื้อเป่าลมในแนวดิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้


- ประกาศประกวดราคาฯ 
- TOR 
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
- ราคากลางและเงินงบประมาณ 

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของคณะ ในงบประมาณ 2565

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
ประกวดราคาจัดหาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ศาลายา) ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราครทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
  • รายละเอียดประกาศ (pdf)

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าหรือบริการประเภทอื่นๆ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคาร 4)

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าและบริการอัตโนมัติ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หน้าอาคาร 1)

 

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายสินค้าหรือบริการประเภทอื่นๆ ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาคาร 1 ห้อง 1008)

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงอาหาร)

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัดฯ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ 

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง

ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1 รายการ (รถโดยสาร 50 ที่นั่งจำนวน 1 คัน)

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์