ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์