ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง
ประกวดราคาจัดหาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ศาลายา) ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราครทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
  • รายละเอียดประกาศ (pdf)