สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสื่อวิดีโอ
เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างง่ายด้วยตนเอง
วิทยากรโดย ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล