• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
  • 1
 วทบ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

บรรยากาศการออกภาคสนามของนักศึกษา ES24

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยารกศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษา