• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
  • 1
 วทบ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

การติดตามผลการเรียนนักศึกษาผ่าน E-Advisor หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษา