• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
  • 1
 วทบ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

การติดตามผลการเรียนนักศึกษาผ่าน E-Advisor หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Vision

To be the number 1 institution for environmental study in Thailand in 2025, and in the top 3 in ASEAN in 2031

Mission

To build excellence in education, research and academic services in the field of environment and natural resources

Address

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University

999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170