• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
  • 1
 วทบ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ES รหัส 6415036 - 6412071
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษา