สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล

การดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืมโปรแกรม SPSS ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล