สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล

การติดตั้ง ตั้งค่า และเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

งานสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล