ทรัพยากรธรรมชาติ

  • 29 Mar 19, 13.00 – 15.00 hrs., Assoc. Prof. Dr. Kampanad Bhaktikul, Dean, received Prof. Dr. Young Rok Seo, Director of Institute of Environmental Medicine, from  Dongguk University, South Korea, on the occasion of his visit to the faculty to discuss a development of academic collaboration in Environmental Medicine between Faculty of Environment and Resource Studies and Institute of Environmental Medicine, Dongguk University, proceeded by a presentation on “Health Risk & Environmental Diseases Related to Air Condition”, at Meeting Room 4, Faculty of Environment and Resource Studies. The meeting was chiefly co-operated by Asst. Prof. Dr. Preeyaporn Koedrith.

  • วันนี้ 29 มีค 62 เมื่อเวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ได้รับเชิญจากสมาคมดินโลก  เข้าร่วมในพิธีลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (Thai Soil Partnership: TSP) ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเซีย หรือ Asian Soil Partnership (ASP)  โดยมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียซึ่งประกอบด้วย 24 ประเทศ  และเพื่อเป็นแนวทางการจัดการทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในเรื่องการขจัดความอดอยากหิวโหยภายในปี 2573  จึงทำให้เกิดการจัดตั้งสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทยขึ้น ซึ่งการลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย นั้น  มีสมาชิกประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจาก 7 ภาคส่วนหลัก ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา สื่อมวลชน นักวิชาการ และประชาชน  ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญ ในการเชื่อมโยง ประสานข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การจัดการดินอย่างยั่งยืนต่อไป