ดัชนีคุณภาพอากาศ

 • 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับฟังการกล่าวรายงานความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเว็บไซต์ดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีความถูกต้อง น่าสนใจ ที่สะดวกต่อการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ (https://mahidol.ac.th/aqireport/ ) และแอพลิเคชั่น We Mahidol เพื่อการใช้ประโยชน์ช้อมูลในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งในพื้นที่ศาลายา พญาไท และบางกอกน้อย โดยมีผู้ช่วยอาจารย์ ภัทราวุธ พุสิงห์ เป็นผู้ประสานงานหลักจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในการพัฒนาเว็บไซต์

 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. 

  ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลาง คำแนะนำในการปฏิบัติตน: ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

  ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง (นับย้อนหลังจากเวลาที่รายงาน) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เท่ากับ 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เท่ากับ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานต้องไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

   

  Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University reports the Air Quality Index (AQI) from the Air Quality Monitoring Mobile Unit at Mahidol University, Salaya on 22 October, 2019, 10:00 hrs. 

  The air quality is moderate; healthy people may continue their outdoor activities normally, while sensitive individuals, who experience symptoms e.g. coughing, breathing difficulty, and eye irritation, should consider reducing outdoor activities.

  For the average Particulate Matters (PM) concentration, the 24-hrs PM2.5 is equal to 41 micrograms per cubic meter (must not exceed the standard of 50 micrograms per cubic meter), while the 24-hrs PM10 is equal to 63 micrograms per cubic meter (must not exceed the standard of 120 micrograms per cubic meter).