• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)
 • 1

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ บนแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ผ่านการฝึกภาคสนาม จะทำให้บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่หลากหลาย สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


เป็นผู้สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉพาะสายวิทย์-คณิต และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดไว้สำหรับผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ

โครงสร้างของหลักสูตร


หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิตประกอบด้วย


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน    99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐาน    39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ    48 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    4 หน่วยกิต

หลักสูตร 4 ปี (ทวิภาค)


ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย 21,000 บาทต่อเทอม


ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต

PLO1 ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ำ และอากาศ ทั้งในระดับสถานประกอบการชุมชน และระบบนิเวศ โดยใช้หลักการและวิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสากล
PLO2 ออกแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักการมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อประสิทธิผลในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม
PLO3 บริหารจัดการโครงการ เพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไข และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณของสาขาวิชาชีพ
PLO4 สื่อสาร ข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารและภาษาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทผู้นำและสมาชิกของกลุ่ม ที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม
PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมตามหลักจริยธรรม รวมถึงประเมินและวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล

อาชีพที่สามารถทำได้ 


 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานด้านวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรท้องถิ่น
 2. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
 3. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในสถานประกอบการ
 4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์

 • โครงสร้างหลักสูตร
 • คณาจารย์ในหลักสูตร
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59xxxxx – 61xxxxx

 1. แผนการศึกษา 2556 ตาม มคอ.2 [ดาวโหลด]
 2. วิชาเลือกเฉพาะด้าน [ดาวโหลด]

สำหรับนักศึกษารหัส 62xxxxx เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยามหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายหลักสูตรปกติ (ไทย) ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63XXXXX เป็นต้นไป (ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562) [ดาวโหลด]
แผนการศึกษา 2562 ตาม มคอ.2 [ดาวโหลด]
แบบรายงานข้อมูลหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 [ดาวโหลด]
วิชาเลือกเฉพาะด้าน[ดาวโหลด]
ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปีที่ 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2563[ดาวโหลด]

ที่ปรึกษา

 1. คณบดี
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 1. อาจารย์ ดร.ณภัสนันท์ พสุการัชต์ชัย
  ประธานคณะกรรมการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี
  กรรมการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ขำโสภา
  กรรมการ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
  กรรมการ
 5. อาจารย์ ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
  กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์
  กรรมการและเลขานุการ

ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ทุนสนับสนุนการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


กิจกรรมของหลักสูตรฯ

 • บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโรงงานและการอยู่ร่วมกับชุมชน

  บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโรงงานและการอยู่ร่วมกับชุมชน

  15 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รับฟังบรรยายายเรื่อง “การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโรงงาน (Waste utilization) และการอยู่ร่วมกับชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชา สววส 390 ทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งการบรรยายครั้งนี้เป็นการจัดผ่านระบบประชุมออไลน์ (Zoom)
 • ES Mahidol Club พี่อยากเล่าน้องอยากฟัง ตอน เส้นทางอาชีพสายสิ่งแวดล้อม EP.1

  ES Mahidol Club พี่อยากเล่าน้องอยากฟัง ตอน เส้นทางอาชีพสายสิ่งแวดล้อม EP.1

  กิจกรรม “ES Mahidol Club พี่อยากเล่าน้องอยากฟัง ตอน เส้นทางอาชีพสายสิ่งแวดล้อม EP.1”ในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย. 64 เวลา 13.00-15.00 น. โดยทางหลักสูตรได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ที่มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ 1. คุณภุชยา ทัฬหปราน พี่แบงค์ (ES9) วิศวกรความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 2. คุณสุชาดา บัวแก้ว พี่ผึ้ง (ES9) Senior Consultant บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด Read More
 • 1
 • 2

ข้อมูลทั่วไปสำหรับนักศึกษา