ปรัชญาของเรา


สร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความรู้พื้นฐานและทักษะที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศและของโลกพอเพียงแก่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรผ่านการสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งจัดสอบปีละสี่ครั้ง คือในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคมและตุลาคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.muic.mahidol.ac.th)

- เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 12 (Grade 12)
- สอบภาษาอังกฤษ TOEFL >= 550 หรือ IELTS >= 6.0 หรือ SAT >= 1650 (โดยได้คะแนนในส่วนคณิตศาสตร์ > 580)
- ผ่านการสอบข้อเขียนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการศึกษา


ใช้ระบบไตรภาคโดยในหนึ่งปีการศึกษาจะมีสามเทอม แต่ละเทอมจะมีระยะเวลา 12 สัปดาห์

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่สอง เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน
ภาคการศึกษาที่สาม เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

อาจารย์พิเศษ


ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านอาจได้รับเชิญมาบรรยาย รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามความเหมาะสม

สิ่งอำนวยความสะดวก


นักศึกษาที่เข้าศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือและวารสารที่ห้องสมุดของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลและที่ห้องสมุดของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสามารถเข้าถึงวารสารอิเลกโทรนิกส์และฐานข้อมูลซีดีรอมในห้องสมุด