ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Website

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Website

ข้อมูลหลักสูตร Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management : International Program

รับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรงโดยคณะรอบที่ 1

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศ รอบ 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (1/2)

ดาวโหลดเอกสาร

แบบฟอร์ยืนยันสิทธิ์

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เฉพาะกลุ่มสำรอง รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (1/1, 1/2) และรอบที่ 2 โควตา

ดาวโหลดเอกสาร

ใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบรับตรงโดยคณะ

ใบสมัครภาษาไทย

ใบสมัคร

Application Form for Admission to B.Sc. in Natural Resources and Environmental Management (International Program)

Application Form


การยืนยันและการสละสิทธิ์ TCAS

TCAS65: การยืนยันสิทธิ์ รอบ 1 & 2

  • ผู้สมัครเลือกที่มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้หลายสาขาวิชา หลายมหาวิทยาลัย และผ่านการคัดเลือกได้หลายสาขาวิชา หลายมหาวิทยาลัย
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 หรือ รอบ 2 ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น สาขาวิชาที่ไม่ต้องการ ไม่ต้องกดอะไร (ปล่อยเฉย) ถ้าไม่กดยืนยันสิทธิ์สาขาวิชาใดเลยในระบบ ถือว่า ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา สามารถสมัครรอบต่อไปในระบบ TCAS65 ได้
  • รอบ 1 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
  • รอบ 2 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2565
  • ถ้ายืนยันสิทธิ์ในระบบของมหาวิทยาลัย ยังคงต้องเข้าระบบ TCAS65 เพื่อกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ด้วย จึงจะได้สิทธิ์เข้าศึกษา หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 จะถือว่า เปลี่ยนใจ ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา

TCAS65: การสละสิทธิ์ รอบ 1 & 2

  • ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS65 เรียบร้อยแล้ว และระบบยืนยันสิทธิ์ปิดแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนใจ ขอยกเลิกการยืนยันสิทธิ์เพื่อสมัครรอบต่อไป ต้องกดสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วในระบบ TCAS65 เท่านั้น จึงจะสามารถสมัครรอบต่อไปได้ แต่ถ้าสละสิทธิ์ในระบบครบ 2 ครั้งแล้ว จะไม่สามารถรอบต่อไปในระบบ TCAS65 ได้
  • รอบ 1 เลือกสละสิทธิ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
  • รอบ 2 เลือกสละสิทธิ์ได้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
  • การไม่ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา หรือ การลาออกที่มหาวิทยาลัยหลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS65 และไม่สามารถสมัครรอบต่อไปในระบบ TCAS65 ได้