• เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (AT) (AT)
 • 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับโลกและธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมโดยการประเมินคุณค่าของเทคโนโลยีในหลายมิติ ตลอดจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเกษตรกรรม ด้านการจัดการของเสีย ด้านชีวภาพ ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

การจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติ : จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
 • หลักสูตรภาคพิเศษ : จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • (ภาคปกติ) แผน ก.2 110,400 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)
 • (ภาคพิเศษ) แผน ก.2 171,300 บาท (ระยะเวลา 2 ปี)

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำหนดการรับสมัคร
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา

นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
02-4415000 ต่อ 1109
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th
Read More

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
  ที่ปรึกษา
 2. อาจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร
  ประธานคณะกรรมการ
 3. รองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต
  กรรมการ
 4. อาจารย์ ดร.เพียงใจ พีระเกียรติขจร
  กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
  กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ
  กรรมการและเลขานุการ
 7. นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6.1 ทุนสนับสนุนค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
6.2 ทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ
6.3 ผู้ที่เข้ารับการศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและทุนจากหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เช่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของ สพช. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนา ทุนมูลนิธิ ชิน โสภณพาณิช ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รางวัลที่นักศึกษาเคยได้รับ

 1.น.ส.ณัฐสุดา คำปา
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557
 • รางวัล Semi-Grand Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) จากผลงาน จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม เรื่อง "กังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวนทาง"
 • รางวัล Special Award Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) จากผลงาน ผลงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบใบพัดสวน
 • รางวัล Silver Prize Seoul International Invention Fair (SIIF 2014) จากผลงาน ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สุดยอดนวัตกรรม เรื่อง "อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์" จากงานแสดงนิทรรศการและประกวดระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF) 2014 จัดโดย Korea Invention Promotion Association : KIPA ที่ศูนย์จัดแสดงสินค้านานาชาติโคเอ็กซ์ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557
 • รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวที "43rd International Exhibition of Inventions of Geneva" เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2558 ณ กรุงเจนีวา จาก สมาพันธ์รัฐสวิส
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2559 ระดับดี จากผลงาน กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง (Counter Rotating Wind Generator) ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 • รางวัลเหรียญบรอนซ์เงิน "Seoul International Invention Fair 2016" (SIIF 2016) ผลงาน เรื่อง"มอเตอร์สายพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมมอเตอร์ และไดนาโม(MO-DY) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2016" ( SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559
 • รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Hybrid Inverter-Direct Drive Evaporator for Smart Farming)” ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
2.นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล  
 • รางวัลเหรียญบรอนซ์เงิน ผลงาน เรื่อง"มอเตอร์สายพันธุ์ใหม่ : ลูกผสมมอเตอร์ และไดนาโม(MO-DY) ในงาน "Seoul International Invention Fair 2016" ( SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2559
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากผลงาน พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับภาคการเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560
 • รางวัลเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์: การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ (Waste to Worth: Electric generation from wind stack coupling with CO2 caption)” ในงาน Seoul International Invention Fair 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
3. นายอุกฤษ เรืองชู 
 • รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (DEAN’S LIST) ปีการศึกษา 2559 
4.นางสาวแพรพลอย ก้องสุรกานต์
 • รับรางวัลภาคบรรยายดีเด่น (Oral Presentation) จากการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี