• เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) ภาคปกติ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม (ET) เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาแรกของประเทศไทยที่ทำการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระบบ ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรใหม่เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ET) เป้าหมายของหลักสูตรจึงมุ่งหวังที่จะผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในด้านการวางแผนและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ


 • โครงสร้างหลักสูตร
 • วิทยานิพนธ์
 • สารนิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
(1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
(4) สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

โครงการวิจัยของหลักสูตร ครอบคลุมกลุ่มการวิจัยในหลายด้าน อาทิ (การจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและชีวภาพน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูและการประเมินทางสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสืบค้นงานวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มการวิจัยในหลายด้าน อาทิ (การจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและชีวภาพน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูและการประเมินทางสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการของคณะ และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

หลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร: 135,400 บาท

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

 • PLO1 สามารถบูรณาการระหว่างศาสตร์และเครื่องมือต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • PLO2 สามารถออกแบบโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้วยการประยุกต์วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 • PLO3 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้วยทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • PLO4 ใฝ่รู้ สนใจศึกษาหาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • PLO5 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีศักยภาพในการทำงานเป็นทีมได้ดี
 • PLO6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจริยธรรมสิ่งแวดล้อม

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำหนดการรับสมัคร
 • การประกอบอาชีพ
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.กาญจนา นาคะภากร
ประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ ผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ นายจักรี ศิริรักษ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1105
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
✅ดูรอบการสมัคร และกำหนดการสอบทั้งหมดได้ที่http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/pdf/TOEF_ITP-Thai62-03.pdf
✅สนใจสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=ANNOUCE_th.php
☎️สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150 - 153
ดูกำหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th
Read More
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม เช่น SES EIA EHIA บุคลากรทางด้านการศึกษาหรือประกอบอาชีพอิสระ

- ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยม เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 [ดาวโหลดรายละเอียดทุน] [ใบสมัคร]
- ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะฯ เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ
-ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- ทุนผู้ช่วยสอน
- ทุนสนับสนุนการทำวิจัยของภาครัฐและเอกชน
- ทุนผู้ช่วยวิจัย