• 1

ปรัชญาของเรา


หลักสูตรมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้มีศักยภาพในการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาทางความคิด การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้อย่างบูรณาการจากทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร


ภาคพิเศษ = 183,800 บาท


 • โครงสร้างหลักสูตร
 • วิทยานิพนธ์
 • สารนิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
(1) หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต
(3) วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -
(4) สารนิพนธ์ - 6 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

โครงการวิจัยของหลักสูตร ครอบคลุมกลุ่มการวิจัยในหลายด้าน อาทิ (การจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและชีวภาพน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูและการประเมินทางสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โครงการศึกษาอิสระของหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถสืบค้นงานวิจัยที่ครอบคลุมกลุ่มการวิจัยในหลายด้าน อาทิ (การจัดการทรัพยากรในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำและชีวภาพน้ำ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูและการประเมินทางสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษด้านต่างๆ ทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการวิจัยบูรณาการของคณะ และสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร


 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กำหนดการรับสมัคร
 • การประกอบอาชีพ
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ประธานหลักสูตร
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 2308

หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร (เลขานุการหลักสูตร)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 1318

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 024415000 ext 1101

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)
✅ดูรอบการสมัคร และกำหนดการสอบทั้งหมดได้ที่http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/pdf/TOEF_ITP-Thai62-03.pdf
✅สนใจสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=ANNOUCE_th.php
☎️สอบถามเพิ่มเติม: งานศูนย์ภาษา โทร. 0 2441 4125 ต่อ 150 - 153

ระยะเวลาในการรับสมัคร

รอบที่ 1 : 6 พ.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 สัมภาษณ์วันที่ 15 ม.ค. 64
รอบที่ 2 : 1 ม.ค. 64 – 28 ก.พ. 64 สัมภาษณ์วันที่ 15 มี.ค. 64
รอบที่ 3 : 1 มี.ค. 64 – 30 เม.ย. 64 สัมภาษณ์วันที่ 14 พ.ค. 64
รอบที่ 4 : 1 พ.ค. 64 – 30 มิ.ย.64 สัมภาษณ์วันที่ 15 ก.ค. 64

สมัครได้ที่

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล [grad.mahidol.ac.th]
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง [สมัครออนไลน์]

Read More
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ตำแหน่งนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นักเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม เช่น SEA, EIA, EHIA, บุคลากรทางด้านการศึกษาหรือประกอบอาชีพอิสระ
 • ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2563
 • ทุนการเสนอผลงานทางวิชาการ
 • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน ฯลฯ

ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2563

ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ปี 2564

ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จนถึงวันยื่นใบสมัคร
 2. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
 3. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง พ.ศ.2563
 4. ต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากแหล่งอื่น

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เอกสารประกอบการสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 2. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนารายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 4. ใบสมัครต้องได้รับผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เข้าศึกษา
 5. Concept Paper
 6. หน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงาน และผลงานที่ผ่านมา

การพิจารณา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 

มูลค่าทุน

มูลค่าทุนละ 30,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน

 1. นักศึกษาจะได้รับทุนหลังจากลงทะเบียนและชำระค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Research Supplies Fee/Thematic Paper Supplies Fee) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว
 2. กรณีที่นักศึกษาลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาทุกกรณี ต้องใช้เงินทุนคืนให้กับคณะเท่ากับมูลค่าทุนทั้งหมดที่นักศึกษาได้รับ ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ระยะเวลาในการรับสมัคร

- ตั้งที่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 - 30 มิถุนายน 2564

 • รอบที่ 1
  1 ธ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 65  สัมภาษณ์ 11 มี.ค. 65
 • รอบที่ 2
  1 ธ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 65  สัมภาษณ์ 11 พ.ค. 65
 • รอบที่ 3
  1 ธ.ค. 64 - 25 มิ.ย. 65  สัมภาษณ์ 8 ก.ค. 65
สมัครได้ที่

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล [grad.mahidol.ac.th]
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง [สมัครออนไลน์]

และแจ้งความประสงค์ขอรับทุนได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ประธานหลักสูตร
E-mail: achara.uss@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 2308

หรือ รองศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร (เลขานุการหลักสูตร)
E-mail: jaruwan.won@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 1318

หรือ นางสาวธนวรรณ ขวัญใจ (ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ)
งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 1101
E-mail: tanawan.kwa@mahidol.ac.th Tel: 024415000 ext 1101

pop up