เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คลิปวิดีโอ ...สอนใช้งาน

 

ท่านสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Line WebEX Meeting