ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติความเป็นมา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับบริจาคที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่ทะ และ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ทั้งหมด 146 ไร่ แบ่งเป็น อำเภอแม่ทะ 80 ไร่ และ อำเภอสบปราบ 65 ไร่ ซึ่งผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการศึกษา วิจัย ให้ถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระดับท้องถิ่นลุ่มน้ำภาคเหนือ

ด้วยเหตุนี้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ อำเภอแม่ทะ และ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นศูนย์กลางทางภาคเหนือ สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ การฝึกภาคสนาม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ การวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ


  • จุดประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ
  • วิสัยทัศน์ของศูนย์
  • ที่ตั้ง
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดประสงค์การจัดตั้งศูนย์ฯ

การจัดตั้งศูนย์ฯ รวมไปถึงการให้บริการวิชาการของคณะเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประชาชนในท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงองค์กรอิสระ ซึ่งศูนย์จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ของศูนย์

มุ่งสู่การเป็นศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเศรษฐกิจอาเซียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

ศูนย์การศึกษา วิจัยฯ ประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินงาน 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอแม่ทะ ตั้งอยู่ บ้านผาลาด เลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และ อำเภอสบปราบ ตั้งอยู่ เลขที่ 125 ม.8 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ

เลขที่ 125 ม. 8 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทร 054-242135

เลขที่ 2 ม. 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทร 054-209849

อีเมล์: ENNorth.LP@gmail.com